MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-5

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Sunar:.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-5

KONU: İNSAN, ŞEHİR VE MEDENİYET

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Prof. Dr. Kenan Gürsoy,
Prof. Dr. Mehmet Ergun Turan
Prof. Dr Bekir Karlığa

YER: Küçükçekmece, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

TARİH: 25 Şubat 2017 Cumartesi,Saat,15.00-18.00

Yeryüzünün en değerli varlığı şüphesiz ki insandır. Eskilerin deyişiyle “eşref-i mahlukat” olan insanoğlunun, bu varlık alemindeki yolculuğundaki ana amacı, ebedi mutluluğu elde etmektir. Aynı şekilde insanoğlunun en üst düzeydeki etkinliklerinin hülasası demek olan medeniyetlerin de temel hedefi, sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerden oluşan toplumlar meydana getirmektir. Bu da ancak sağlıklı çevre, sağlıklı yerleşim alanları ve sağlıklı kentler inşa etmekle mümkün olur.

Unutulmamalıdır ki şehirleri, gerçek anlamda şehir yapan, ona kendi kimliğini kazandıran, ana rengini veren, temel özelliğini sağlayan ve onu özgün kılan unsur ise, o şehrin ruhu demek olan tarihi ve manevi yapılarıdır. Bir şehri, katı cansız bir madde yığını olmaktan çıkarıp, bir sembol, bir gaye ve hedef haline getiren husus, onun taşıdığı ruhi ve manevi zenginliğidir.

Şehirlere, bu ruhu veren, bu havayı sağlayan ana güç ise, o şehri kuran, ya da o şehri yönlendiren iradenin bağlı bulunduğu değerler manzumesi ve bu değerlerin arkasında saklı bulunan dünya görüşü, hayat felsefesi ve varlık telakkisidir. Buna da biz genel anlamıyla “medeniyet” diyoruz.

Her medeniyetin kendine özgü bir dünya görüşü, varlığa, eşyaya bakış tarzı bulunduğu gibi, kendine has şehirleri de vardır. Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Bağdat, Kurtuba, Buhara, Semerkant, Konya, İstanbul, bizim medeniyetimizin şaşaalı ve büyüleyici şehirleridir

Bu ruh ve mananın yeniden gündemimize taşınması amacıyla, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) tarafından başlatılmış bulunan Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları çerçevesinde, bu ay “İnsan, Şehir ve Medeniyet” konusu ele alınacaktır.

Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi eski Dekanı, Vatikan eski Büyükelçisi ve Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Gürsoy; ülkemizin kangrenleşmiş gecekondu probleminin çözümünde büyük başarı sağlamış olan TOKİ Başkanı Sayın Mehmet Etgun Tıran ve Medeniyetler İttifakı Türliye Eşgüdüm Kurulu Başkanı, Başbakan Başmüşaviri ve İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr Bekir Karlığa’nın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 25 Şubat 2017 tarihinde, Küçükçekmece, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecektir.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI – 6

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR)

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI – 6

EDEBİYAT VE MEDENİYET

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Husrev Hatemi,
Prof. Dr. Mahmut Kaya
Prof. Dr Bekir Karlığa

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Kültür Merkezi, Divanyolu- Sultanahmet
Tarih: 11 Mart 2017 Cumartesi,Saat,15.00-18.00

Şüphesiz ki medeniyet ile edebiyat arasında yakın ilişki vardır. İnsanoğlunun ortaya koyduğu etkinliklerin en özgünü ve en seçkini olan medeniyet aynı zamanda, bir süzülmüşlüğün, arınmışlığın ve mükemmelliğin de ifadesidir. Nitekim bilim, düşünce ve medeniyet tarihçilerine göre bütün insanlık tarihinde ortaya çıkmış olan medeniyetlerin sayısı 6 ile 40 rakamı arasında değişmektedir. Bu da medeniyetin ne kadar zor, zahmetli ve yoğun bir çabanın sonucu olduğunu gösterir.

Her medeniyet, bilim düşünce, edebiyat, musiki, güzel sanatlar, estetik ve mimari başta olmak üzere ortaya koyduğu özgün eserlerle belirginlik kazanır. Medeniyetlerin etkinliği ve ömrü de buna göre geniş veya dar, uzun veya kısa olur.

İslam’ın doğuşundan itibaren Müslümanlar arasında hızla gelişmeye başlayan edep anlayışı ve bu anlayışı doğrultusunda ortaya çıkan tercihler, zevkler, hem yeni bir edebiyatın doğmasına, hem de hayatın bütün alanlarını kuşatan kapsamlı bir medeniyet anlayışının yayılmasına sebep olmuştur.

Buna bağlı olarak Şam’dan Bağdat’a, Semerkant’tan Lahor’a Kurtuba’dan, Delhi’ye, İsfahan’dan İstanbul’a zengin bir edebiyat literatürü oluştuğu gibi, güçlü bir medeniyet mirası da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında, serapa baştan sona bir edep ve erkan uygarlığı olan Osmanlı kültür ve medeniyeti, dikkatleri üzerine çekmiştir.

Bu zengin litertürün ve güçlü mirasın, öncelikle kendi insanımıza, ardından da bütün insanlığa anlatılması hem yerel, hem de küresel planda yeni bir medeniyet idrakinin doğup yayılmasına fırsat ve imkan hazırlayacaktır.

Bu nedenle “Yeni Dünya, Yeni Türkiye ve Yeni medeniyet Anlayışı” konsepti ile başlatmış bulunduğumuz Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları’nınMart ayındaki konusu “Edebiyat ve Medeniyet olarak belirlenmiştir.

Ünlü bir hekim olduğu kadar değerli bir şair olan Prof. Dr. Husrev Hatemi ile önemli bir İslam felsefecisi olduğu kadar değerli bir edib olan Prof. Dr. Mahmut Kaya ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı, Başbakan Başmüşaviri ve İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr Bekir Karlığa’nın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat 15.00- 18.00 arasında Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Merkezi’nde ( Divanyolu, Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi) gerçekleşecektir.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-4

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR)

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-4

YENİ TÜRKİYE VE YENİ MEDENİYET ALGISI

Rönesans ve Reform hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan bilimsel keşifler, Sanayi inkılabı, Fransız devrimi ve Aydınlanma ile birlikte, Batı değerlerinin eşsizliği,  entelektüel ve medeni bakımdan üstünlüğü fikri yaygınlaştırılarak, bütünüyle yeryüzü, Batı’nın sömürü alanı haline getirilmek istendi.

Bu bağlamda On sekizinci yüz yılda ortaya atılan ve büyülü bir kavram haline dönüştürülen medeniyet konseptinin Batı’ya ait bir olgu olduğu, Batı dışı toplumların medeniyet üretme yeteneğine sahip bulunmadıkları varsayımıyla, Avrupa Merkezci (Euro-centrism) yaklaşım hakim ideoloji haline getirildi.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, Materyalim, Pozitivizm, Oryantalizm üçlüsü, emperyalist Batı hegemonyacılığını, evrensel medeniyet konsepti ile bütünleştirerek yaygınlaştırdı.

Diğer taraftan Osmanlı’nın son asırlarında ortaya çıkan Batı merkezli yaklaşımlar, hızla gelişerek bütün imparatorluk sathını kuşattı. İmparatorluğun yıkılışından sonra kurulan genç Cumhuriyet de, dönemin hakim trendine uyarak modernist ve seküler açılımlarla ülkeyi bir baştan bir başa değiştirmeye çalıştı.

Toplumsal hayattaki asıl değişim, çok partili demokratik hayata geçiş ile büyük bir ivme kazandı. Özellikle merhum Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Özal döneminde gözle görülür hale gelen atılımlar, son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve AKPARTİ hükümetleri döneminde büyük bir kalkınma hamlesine dönüştü.

Artık eski kalıplar üzerimize dar geliyor. Zira bilişim teknolojileri, gezegenimizi küçülttükçe küçülttü, bütün dünyayı anında evimizin dört duvarı arasına taşımayı başardı. Eskiden bize son derece uzak gibi görünen gökyüzü, yakınlaştı. Aşılmaz sanılan dağlar aşıldı, okyanuslar geçildi, denizler kuşatıldı, ırmaklar dizginlendi. Bu bağlamda hem dünya değişti, hem de ülkemiz büyük bir zihniyet değişimi yaşadı.

Yeni Anayasa değişimi ile yeni ve daha kapsamlı atılımlara imza atmaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti, zengin tarihi mirasımıza sahip çıkmakta ve yeni bir medeniyet bilincinin ve algısının oluşup gelişmesi  için büyük çaba harcamaktadır.

Nitekim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eş-Başkanlığında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş bulunan yüzyılın küresel barış ve insanlık girişimi Medeniyetler İttifakı, bu çabanın bir göstergesidir. 128 ülkenin ve 24 uluslar arası kuruluşun yer aldığı bu oluşum,Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle: “Küresel tehditlere karşı verilmiş küresel bir cevaptır.”

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Bekir Karlığa, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı
Prof. Dr Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü
İhsan Aktaş, GENAR Başkanı

YER: Pendik, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi
TARİH: 28 Ocak 2017 Cumartesi, Saat 15.00-18.00

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-8

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Sunar:.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-8

KONU: İSLAM MEDENİYETİNİN İNSANÎ TEMELLERİ

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr Bekir Karlığa
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
Prof. Dr. Zıya Kazıcı

YER: Ümraniye, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
TARİH: 25 Şubat 2017 Cumartesi,Saat,15.00-18.00

Yeryüzünün en değerli varlığı şüphesiz ki insandır. Eskilerin deyişiyle “eşref-i mahlukat” olan insanoğlunun, bu varlık alemindeki yolculuğundaki ana amacı, ebedi mutluluğu elde etmektir. Aynı şekilde insanoğlunun en üst düzeydeki etkinliklerinin hülasası demek olan medeniyetlerin de temel hedefi, sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerden oluşan toplumlar meydana getirmektir. Bu da ancak sağlıklı çevre, sağlıklı yerleşim alanları ve sağlıklı kentler inşa etmekle mümkün olur.

Medeniyetlerin merkezinde insan unsuru yer alır. Bu nedenle insanın mutluluğu ana gayedir. Zira insan, mutlu olmak için yaratılmıştır. Kimileri mutluluğu maddî hazlarda, kimileri servette, kimileri de iktidarda arar. Aslında gerçek ve en yüce mutluluk bilgiyle aydınlanı­larak elde edilen mutluluktur. Bu ise ancak insan aklının olgunlaşarak mükemmelleşmesiyle ve yüce yaratıcıyla bağlantı kurması halinde gerçekleşir.

İslam düşünürlerine göre her insan, doğuştan iyiliğe ve kö­tülüğe aynı derecede yatkındır. Bunun için kendisini mutluluğa götürecek erdem­li davranışları kazanmalı ve kazandıktan sonra da bunları korumaya çalışmalıdır. Yalnızca erdemli olmayı (fazilet) alışkanlık ve yetenek haline getiren, uygun olmayan davranışlardan (rezilet) uzak durarak dengeli bir hayat süren insanlar mutlu olabilirler. Erdem­li davranış ise, eskiden beri filozofların ifrat ile tefritin orta noktası (altın orta) diye tanımladıkları adalet ile kemale ulaşır. İslam medeniyetinin anahtar kavramı olan Hikmet tam da bunun ifadesidir.

Gerçek mutluluk, ancak ideal bir toplum yapısı içerisinde gerçekleşme imkanı bulur. İdeal toplum ise ancak erdemli bireylerden oluşan ideal bir yönetim tarzı ile hayata geçer.

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) tarafından başlatılmış bulunan Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları çerçevesinde, “İslam Medeniyetinin insani temelleri” konusu ele alınacaktır. Bu çerçevede İslam medeniyetinin, insan hakları, inanç hürriyeti, hukukun üstünlüğü, adalet ve hikmet gibi temel konuları tartışılacaktır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Ağır Akça, Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zıya Kazıcı ve Medeniyetler İttifakı Türliye Eşgüdüm Kurulu Başkanı, Başbakan Başmüşaviri ve İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr Bekir Karlığa’nın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 18 Nisan 2018 tarihinde, Ümtaniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecektir.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-3

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Sunar:.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-3

KONU: KÜRESEL TEHDİT VE İSLAM MEDENİYETİ

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Mehmet Aydın,Zıyaüddin Serdar
Prof. Dr Bekir Karlığa

YER: Üsküdar, Bağlarbaşı Kongre ve Kütür Merkezi
TARİH: 16 Aralık 2016 Cuma,Saat,19.00-21.00

Günümüzde tüm dünyanın büyük bir krizden geçmekte olduğu ve bu krizin temelde bir medeniyet krizi olduğu konusunda dünyanın önde gelen aydınlarının hemen hemen hepsi ittifak etmektedirler.

Bu krizin temelinde bağnazlıklar, bilgisizlikler, tahammülsüzlükler, önyargılar, düşmanlıklar, kin ve nefret duyguları, terör ve şiddet eylemleri,  savaş ve saldırganlık eğilimleri yatmaktadır. Bu ise sorunun daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine neden olmaktadır.  

Bu krizin, insanlığın uzun asırlar içerisinde oluşturup geliştirdiği evrensel değerleri kökten tehdit etmekte olduğu açıktır. Savaş, çatışma, terör belalarının yanı sıra, çevre kirliliği, insani ve ahlaki değerlerin erozyonu, gerek toplumlar gerekse milletler arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikler küremizi yaşanmaz hale getirmek için adeta el birliği etmektedirler.

Bütün bu olumsuz gelişmelere dur diyecek, insani değerleri yeniden hâkim kılacak, haklının yanında durup haksıza karşı çıkacak yeni bir “fazilet mücadelesi” başlatmanın zamanı gelmiş bulunuyor. Yeni bir diriliş ile silkinmeye, düşünce ufkumuzu genişletmeye, bakış açımızı büyültmeye, muhayyilemizi zenginleştirmeye kısacası, insanı önceleyen yeni bir medeniyet anlayışını geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya muhtacız.  

Yaktığımız, yıktığımız, tahrip ettiğimiz, talan ettiğimiz, altını üstüne getirdiğimiz çevreyi, yeniden kazanmanın yollarını aramalı ve bulmalıyız. Tabiatla yeniden dost olmalı, dostluklar kurmalı, onu sevmeli, sevdirmeliyiz. Hak, Adalet, Refah, Eşitlik, Özgürlük, Dürüstlük ve Güven gibi değerleri egemen kılmanın yollarını bulmalıyız. ,  

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş bulunan ve 128 ülke, 24 uluslar arası kuruluşun içinde yer aldığı Medeniyetler İttifakı, bu küresel tehdide karşı verilmiş küresel bir cevap niteliğindedir.

Geleceğimizi tehdit eden bu küresel yaklaşımlara karşı, küresel barışın tesisi ve yaygınlaştırılması amacıyla Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) tarafından Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları çerçevesinde “Küresel Tehdit ve İslam Medeniyeti” konulu bir konferans düzenlenmiştir.

Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Sayın Mehmet Aydın, İngiltere’de yaşayan Pakistan asıllı Müslüman düşünür ve “Critical Muslim” dergisinin editörü Sayın Zıyaüddin Serdar, Medeniyetler İttifakı Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Sayın Prof. Dr Bekir Karlığa’nın katılacağı konferans, 16 Aralık 2016 Cuma günü,Saat,19.00-21.00 arasındaÜsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kütür Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları

Son zamanlarda küresel boyuta taşınmış olan terör eylemleri, hem ülkemizi, hem de bütün dünyayı tehdit eder duruma gelmiştir. Türkiye, bir yandan böyle bir küresel tehdit ile mücadele ederken, bir yandan da ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda içinden çıkılması çok zor sorunlarla karşı karşıya bırakmayı ve demokratik hayatımıza son verip totaliter bir rejim kurarak geleceğimizi karartmayı amaçlayan menfur 15 Temmuz darbe girişimi ile yüz yüze gelmiştir.

İki yüzü aşkın şehidimizin can vermesine ve iki bini beş yüz civarında gazimizin yaralanıp sakat kalmasına sebep olan bu hain ve gaddar girişimin, özellikle dini değerleri kullanarak devlet kurumlarını ele geçiremeye ve paralel bir yapı oluşturmaya çalışan sinsi bir örgüt tarafından gerçekleştirmeye çalışılmış olması, karşı karşıya bulunduğumuz tehdidin ürpertici boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Diğer taraftan,  EL-KAİDE, DAEŞ, PKK, PYD, FETÖ ve benzeri  terör örgütlerinin akıl almaz eylemleri, insanı, insanlığından utandıracak boyutlara ulaşmıştır. Aynı şekilde bu terör örgütleriyle ilişkilendirilerek bütün dünyada yaygınlaştırılmak istenen fanatizm, İslamo-fobya, Türk düşmanlığı gibi ötekileştirici, ayrıştırıcı ve ırkçı eğilimler karşısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı’nın eş başkanlığında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş bulunan ve 128 ülke ile 24 uluslar arası kuruluşun içinde yer aldığı yüz yılın en önemli barış ve insanlık girişimi olan Medeniyetler İttifakı’nın önemi bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Bu maksatla Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği ve Merkezi (MEDAR) tarafından 2016-2017 yılında “Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları” başlığı altında bir dizi konferanslar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Her ay, ülkemizin ve dünyanın önde gelen akademisyen  ve aydınlarının katılacağı bu konferanslarda,  Medeniyet konsepti, Yirmi birinci yüz yılın eşiğinde değişen dünya ve gelişen evrensel değerler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin son yılarda her alanda kat ettiği büyük atılımlar ele alınacaktır.  

“Yeni Dünya, Yeni Türkiye ve Medeniyetler İttifakı” başlığını taşıyan bu konferanslar dizisinin açılış programı,  Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş, B.M. Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Sayın Abdülaziz Al-Nasser, İBB Başkanı Sayın Dr. Kadir Topbaş ve Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın katılımıyla 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 18’de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Bekir Karlığa

Başbakan Başmüşaviri

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı